Skip to content
Mel Bochner No

Mel Bochner
No
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner Obsolete

Mel Bochner
Obsolete
2007
oil on canvas
89 x 68 inches
(226 x 175.3 cm)

Mel Bochner Vulgar

Mel Bochner
Vulgar
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner Criticize

Mel Bochner
Criticize
2007 - 2008
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner Fool

Mel Bochner
Fool
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner Blah, Blah, Blah

Mel Bochner
Blah, Blah, Blah
2008
oil on canvas
18 x 24 1/4
(42.7 x 61.6 cm)

Mel Bochner Liar

Mel Bochner
Liar
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner Uncertain

Mel Bochner
Uncertain
2007
oil on canvas
80 x 60 inches
(203.2 x 152.4 cm)

Mel Bochner – installation view 1

Mel Bochner – installation view 1

Mel Bochner – installation view 2

Mel Bochner – installation view 2

Mel Bochner No

Mel Bochner
No
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Obsolete

Mel Bochner
Obsolete
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Indifferent

Mel Bochner
Indifferent
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Liar

Mel Bochner
Liar
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Criticize

Mel Bochner
Criticize
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Fool

Mel Bochner
Fool
2007
ink on paper
11 x 8 1/2 inches
(21.6 x 27.9 cm)

Mel Bochner Blah, Blah, Blah (Maroon)

Mel Bochner
Blah, Blah, Blah (Maroon)
2008
oil on canvas
18 x 24 1/4
(42.7 x 61.6 cm)